Събития


Управителният съвет на НАРСПБМ, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание
17/11/2015 - 17/11/2015
Управителният съвет на СНЦ НАРСПБМ, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 17.11.2015 г. в 8 ч. в хотелски комплекс „Лесопарка“ – гр. Лясковец, при следния дневен ред:

1. приемане и изключване на членове на сдружението;

2. доклад за дейността на сдружението;

3. избор на УС и КС;

4. промяна на устава на сдружението (името на асоциацията поради включване на нови породи);

5. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно същия ден и на същото място.

Публикувано в държавен вестник брой 73 от 25. 09. 2015 г.Търсене