Събития


Стефан Спасов: МЗХ с 35 одобрени и финансирани МИГ-а по Ос 4 ЛИДЕР на ПРСР
11/09/2012 - 11/09/2012
Г-н Спасов, каква е равносметката на Управляващия орган към МЗХ за процента на одобрените и финансирани с европейски средства Стратегии за местно развитие в селските райони у нас?

- С подписването на 19-те договора на 13 юни т.г. по Ос 4 ЛИДЕР на ПРСР вече има одобрени 35 Местни инициативни групи. Общата сума на договорените средства по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и подмярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени Местни инициативни групи” за всички одобрени МИГ в България е 128 276 605,30 лева. Заедно с договорените и усвоени около 9,5 млн. лева по т.нар. „подготвителна” подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи”, чието прилагане приключи в края на миналата година, може да се обобщи, че като цяло са договорени 98% от средствата по двете мерки 41 и 431 на Ос 4 ЛИДЕР. В близките месеци предстои да стартира мярка 421 „Междутериториално и транснационално сътрудничество”, бюджетът по която е около 10 млн. лева.

- Високите критерии за оценка на Стратегиите за местно развитие или ниският финансов ресурс на мярката бяха причина много от Местните инициативни групи да не получат евросредства за тях и да не реализират проекти, плод на предприемчивостта и желанията в самите региони?

- Критериите за избор на Местни инициативни групи действително бяха високи и това се дължи както на изискванията на европейското и българското законодателства, така и на необходимостта да се изберат най-добрите кандидати. Както знаете, интересът за финансиране по мерките от Ос 4 ЛИДЕР от ПРСР е много голям. Със сигурност мога да кажа, че независимо от високите изисквания, голяма част от подадените за финансиране заявления напълно им съответстваха. Комисията за одобрение (МЗХ) имаше много трудната задача да избере най-добрите Стратегии за местно развитие. Разбира се, без финансиране останаха и голям брой добре изготвени стратегии. Причината за това беше, че по-голямата част от подадените заявления се доближаваха до максимално позволеното от нормативната уредба финансиране и предвиденият бюджет не позволи подкрепата на повече кандидати.

- На колко приема беше осъществено подаването на заявления по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и подмярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени Местни иТърсене