Събития


Започва записването за четвъртата международна конференция за храните на 20 ноември
20/07/2015 - 20/07/2015
Институтът за изследване на храните в Пловдив съвместно с пловдивското сдружение с нестопанска цел „Териториална организация на научно-техническите съюзи” организират четвъртото издание на международната научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве”, която ще се проведе на 20 ноември в Пловдив. Организаторите ще приемат заявки за участие на адрес Ннститут за изследване и развитие на храните-Пловдив
бул.”Васил Априлов” №154, Пловдив 4003, e-mail: conference_frdi@abv.bg
Темите на докладите ще бъдат свързани със суровините и материалите за хранителната индустрия, нови хранителни технологии, здраве, безопасност и контрол на храните и икономика и индустриален мениджмънт.
Най-късно до 15 септември ще се приемат резюмета на докладите, като те трябва да съдържат заглавието, имената на авторите, име и адрес на институцията, e-mail и телефон на водещия автор и текст. Те трябва да бъдат написани на английски език, до 300 думи на MS Word
2003 или по-нов, шрифт Times New Roman, size 12 pt и да бъдат изпратени не по-късно от 15 септември 2015 г. на електронния адрес на организационните секретари: conference_frdi@abv.bg.
Всяко резюме ще бъде рецензирано и след приемането му водещият автор ще получи второ съобщение.
Продължителността на устния доклад е 10 минути, като се предоставят допълнителни 5 минути при възникнали въпроси. Участниците с устен доклад могат да използват компютър и мултимедиен проектор за своите презентации. Необходимо е презентациите да са съвместими с PowerPoint 2003 или по-нов, както и да разполагат със CD или USB преносима памет.
Авторите, желаещи докладите им да бъдат публикувани, трябва да изпратят пълният им текст на английски език не по-късно от 30 октомври 2015 г. Докладите трябва да бъдат написани по макет, който ще бъде предоставен на авторите след приемане на резюмето.
Страниците на доклада да не бъдат номерирани.
Публикуването на докладите ще стане на електронен носител, притежаващ ISSN-E след рецензиране от научен комитет. Участниците ще го получат при регистрацията си в деня на конференцията. Същите ще се публикуват и на сайта на ИИРХ.Търсене