Събития


Започва набирането на проекти по програма „Активни“ с цел повишаване на заетостта при младежите от 15 до 29 години извън системата на образованието и пазара на труда
14/07/2015 - 14/07/2015
Започва набирането на проекти по програма „Активни“ с цел повишаване на заетостта при младежите от 15 до 29 години извън системата на образованието и пазара на труда. Целта на процедурата е: Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ.
Краен срок: 31 АВГУСТ 2015 г., 23:59 ч.

Допустими кандидати:
-неправителствена организация;
- организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
- център за информация и професионално ориентиране;
- център за професионално обучение;
- социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
- община или район на община;
- работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

Допустими дейности:

- Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.
- Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
- Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност – само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).
- Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

Финансиране:

- Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 26 000 000 лв.
Минимални и максимални граници:
– Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
– Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.Търсене