Събития


МЗХ публикува заповед за прием на документи по Мярка 6.1 Млад Фермер
16/06/2015 - 16/06/2015
Министерство на земеделието и храните публикува заповед РД 09-434/15 юни 2015 г., която определя срокът за прием на документи за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Министър на земеделието и храните
Определям период на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

За начална дата за прием на заявления за подпомагане съгласно т. 1 определям 29.06.2015 год., като същият да приключи на 24.07.2015 год.
Бюджетът за приетите заявления за подпомагане в периода на прием по т. 2 е в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро.
Размерът на бюджета посочен в т. 3, може да бъде променян в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г.
В периода на прием по т. 2 и съгласно чл. 24, ал. 6 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. се предоставя възможност за подаване на заявления за подпомагане и по електронен път.
5.1. При подаване на заявление за подпомагане по електронен път в рамките на определения в т. 2 период на прием, кандидатите следва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на ДФ „Земеделие” заявление за достъп (по образец), за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул за създаване на заявление за подпомагане.

5.2. Подаването на документи, съгласно Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г., по електронен път се извършва в рамките на определения

в т. 2 период на прием, след предварително попълнено в електронния модул заявление за подпомагане и при спазване на разпоредбите на Наредба № 14 от 28 май 2015 г.

Съобщение за приема, определен в настоящата заповед, да се публикува най - малко 10 работни дни преди съответната начална дата на електронните страници на Министерство на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, както и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” и областните дирекции „Земеделие”.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Васил Грудев - заместник - министъра на земеделието и храните и Румен Порожанов - изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.
Търсене