Събития


Ще има семинари по агроекология за фермери от Източните Родопи
01/04/2015 - 01/04/2015
На 1-и април Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще организира информационни срещи за земеделските стопани от Източни Родопи, които се провеждат в рамките на проекта LIFE+ за оказване на помощ за защита на египетския лешояд. Целта е да се представят подробно условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през новия програмен период 2014 – 2020. Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зоните от Натура 2000, не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС и затова експертите на БДЗП инициират информационната кампания.
Срещите ще се проведат в:
• в Стамболово на 1 април 2015 г в заседателната зала на общината от 10 часа
• в Крумовград на 1 април 2015 г в залата на общината на ул.“Трети март“ № 3, ет. 1 от 13 часа

На срещите ще бъдат представени подробно условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности на мярка „Агроекология и климат“ в следните направления.
1. Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС).
2. Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение.
3. Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение. Ще бъдат представени също възможностите за кандидатстване по мярка 12. Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите.
На срещите са поканени и представители от общинските служби по „Земеделие” в Стамболово и Крумовград и експертите към Областна дирекция на Държавен фонд Земеделие в Хасково и Кърджали.
Двете срещи ще завършат с възможност за задаване на въпроси и дискусия за проблемите, които земеделските стопани срещат при кандидатстване по мерките.Търсене