Събития


Светлана Боянова:Шеста годишна работна среща на министрите на земеделието от Югоизточна Европа
15/11/2012 - 17/11/2012
Заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова взе участие в Шестата годишна работна среща на министрите на земеделието от Югоизточна Европа, която се провежда в периода 15-17 ноември 2012 г. в гр. Прищина, Република Косово. Целта на срещата е да се обсъди бъдещето на регионалното сътрудничество и реформите в сектор земеделие и развитие на селските райони в процеса на интеграция на страните от Югоизточна Европа към ЕС. Министрите и заместник-министрите дискутираха реформата на ОСП за периода 2014-2020 г., регионалното териториално сътрудничество и обърнаха специално внимание на сътрудничеството в земеделския, хранителния, водния и горски сектори между страните от Югоизточна Европа.
Зам.-министър Боянова представи основните макроикономически показатели за България и положителните данни, които се отчитат в развитието на земеделието в страната. Беше подчертано, че ОСП е основен фактор за развитието на земеделието и трябва бъде разбираема и достъпна за прилагане от всеки земеделски стопанин. Именно работейки в тази насока българските власти продължават с опростяването и облекчаването на законодателството и административните процедури, намаляване на административната тежест и оптимизиране разходите по прилагането и опростяване процедурите по администрирането на схемите и мерките на ОСП.
Зам.-министър Боянова подчерта, че не трябва да се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения в сектора при нарастващите предизвикателства пред земеделието и повишените изисквания към земеделските стопани. Директните плащания са изключително важни, защото допринасят за стабилизиране на доходите на земеделските стопани. Тази подкрепа позволява на фермерите да предоставят, в допълнение към производството на храни, жизненоважни обществени блага за цялото общество. Позицията на България е, че бъдещата ОСП трябва да насърчава устойчивото развитие и да стимулира повишаването на конкурентоспособността на сектора.
Политиката за развитие на селските райони следва да бъде изключително целенасочена, за да постигне в по-пълна степен амбициозните климатични и енергийно-политически цели, заложени в стратегията „Европа 2020”. Развитието на селските райони ще даде съществен принос и към успешното прилагане на екологичните мерки, политиката на рамковата директива за водите, както и за постигането на целите на ЕС за стратегията за биологичното разнообразие до 2020 г.
Развитието на селските региони е свързано до голяма степен с трансграничното сътрудничестТърсене