БОНИТИРОВКА И ПРЕГЛЕД НА СТАДАТА ЗИ с.ЦАРЕВ БРОД 2009г.