Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

С този закон се уреждат отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове растения и породи животн