РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 73/2009 НА СЪВЕТА от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селско- стопанска политика и за установяване на някои схеми

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 73/2009 НА СЪВЕТА
от 19 януари 2009 г.
за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селско-
стопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за
изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1782/2003