НАСОКИ: Заявление за признаване – по образец (приложение № 1 на Наредба 12/2015 г.) – за организации на производители или за групи производители.