От 21 март се подават заявления за хуманно отношение към животните

Животновъдите трябва да се подготвят за субсидиите по хуманно отношение към животни. Мярката стартира от 21 март до 12 юни и се отнася за фермери с едър и дребен рогат добитък.

Помощта е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, включително говеда, биволи, овце и кози. Новата мярка за хуманно отношение към животните ще се прилага за първи път тази година. До 21 март фермерите, които желаят да участват по някое от направленията, трябва задължително да притежават становище по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Издаването на документа от Агенцията по храните може да отнеме повече време, понякога и месеци.

От агроведомството планират и провеждането на поне две тематични работни групи, където максимално широко да се обсъди прилагането на мярката за хуманно отношение.

Животновъдите поемат 5-годишен ангажимент, което означава, че се задължават да спазват необходимите изисквания за този период. Кандидатите подлежат на цялостни проверки за кръстосано съответствие, т.е. проверява се цялото стопанство на кандидата дали отговаря на минималните изисквания.