ДИРЕКТИВА 2000/75/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2000 година за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език