ОВЦЕТЕ МАЙКИ И КОЗИТЕ МАЙКИ ТРЯБВА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ...

ОВЦЕТЕ МАЙКИ И КОЗИТЕ МАЙКИ ТРЯБВА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ В СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ на Българската агенция по безопасност на храните. От земеделското министерство препоръчват преди подаване на заявлението всеки земеделски стопанин да актуализира данните за своите животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти. В своето заявление за подпомагане животновъдът посочва броя на овцете-майки и/или броя на козите-майки, които отглежда, и посочва номерата на техните ушни марки. За да получи подпомагане, земеделският стопанин трябва да отглежда овцете майки и/или козите майки в срок най-малко до 30 ноември 2011 г.

ЖИВОТНОВЪДЪТ МОЖЕ ДА ЗАМЕНИ ЗАЯВЕНИТЕ ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ С ДРУГИ при условие че извърши замяната на овцете майки и/или козите майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило. Земеделските стопани следва да заявят писмено извършената замяна и събитието, което я е наложило, в срок до 3 работни дни от деня, следващ замяната, за регистриране в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти. Освен това следва да заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", когато е извършена замяна на: овце-майки с кози-майки и/или кози-майки с овце-майки. Задържането на заявените животни най-малко до 30 ноември 2011 г., правилна замяна и уведомяване на съответните компетентни органи за извършена замяна е важно, тъй като тяхното неспазване може да доведе до съществено намаляване на размера на субсидията или отказ за подпомагане.