МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КРЪСТОСАНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ